Dnes je 28 júl 2021, Meniny má Krištof
-->

Vyhľadávanie

Všeobecné obchodné podmienky

Podmienky pre zadávanie udalostí

 Podmienky využívania služieb serveru  www.cokdeje.sk

1. Cokdeje.sk je internetová stránka prevádzkovaná právnickou osobou G4 TRADE s.r.o. IČO: 50 237 781 (ďalej len Prevádzkovateľ)

2. Stránka umožňuje bezplatne vyhľadávať akcie, podujatia spoločenského, kultúrneho alebo zábavného charakteru (festivaly diskotéky...) súkromných osôb ako aj podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. Akcia sa môže inzerovať iba konkrétne na daný termín.

Pri zadávaní akcie alebo podujatia sa vyžadujú nasledujúce údaje:

  • názov udalosti
  • miesto konania udalosti (kraj, okres, mesto, ulica/podnik)
  • popis udalosti
  • dátum a čas
  • potvrdenie súhlasu s obchodnými podmienkami www.cokdeje.sk
  • e-mail

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v udalosti, prípadne udalosť vôbec nezverejniť, prípadne udalosť odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami cokdeje.sk alebo dobrými mravmi.

4. Prevádzkovateľ má právo zmazať udalosť pokiaľ je vložená do nesprávnej sekcie s ohľadom na text udalosti, alebo udalosť budí dojem, že užívateľom je iná právnická, alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať udalosť aj pri podozrení, že odporuje podmienkam cokdeje.sk.

5. Vložená udalosť bude zverejnená podľa aktuálneho cenníka od pridania udalosti po dobu 24 hodín od začatia danej udalosti. Po tejto lehote bude automaticky vymazaná spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol.


6. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť udalosť odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou kontrolného hesla pri príslušnej udalosti alebo kontaktovaním prevádzkovateľa zaslaním e-mailu na adresu info@cokdeje.sk

7. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb cokdeje.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby cokdeje.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby serveru upravovať alebo inovovať.

9. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré cokdeje.sk ponúka.

10. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

11. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

CoKdeJe:

 Podmienky pre zadávanie reklamy/baneru

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia.
Spoločnosť G4 TRADE s.r.o. je vlastníkom a prevádzkovateľom internetového portálu cokdeje.sk (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) a je oprávnená na tomto portáli poskytovať reklamný priestor. Objednávateľom takéhoto reklamného priestoru (ďalej len „Objednávateľ“) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená takúto službu objednať.

Zadávanie údajov
Zadávanie údajov Objednávateľa (vrátane fotogalérie) sa vykonáva do formulárov sprístupnených Prevádzkovateľom. Uverejnenie údajov Objednávateľa je spoplatnené podľa aktuálneho platného cenníka Prevádzkovateľa. 

Zodpovednosť objednávateľa
Objednávateľ preberá plnú zodpovednosť za uvedené údaje (vrátane fotogalérie) vo svojej prezentácii. Zároveň nesie plnú zodpovednosť za prípadne škody spôsobené Prevádzkovateľovi, prípadne tretím osobám, ktoré budú spôsobené uvedením nepravdivých údajov, ktoré Objednávateľ uvedie.

Súhlas so šírením údajov
Vyplnením údajov Objednávateľom a ich následným potvrdením dáva Objednávateľ súhlas so šírením uvedených údajov prostredníctvom internetu a potvrdzuje, že uvedené údaje sú pravdivé a že subjekt (prevádzka) skutočne v čase ich vyplnenia existuje a vykonáva uvedenú podnikateľskú činnosť. Zároveň potvrdzuje, že neporušuje práva žiadneho iného právneho subjektu. V prípade nepravdivosti údajov poskytnutých Objednávateľom je Objednávateľ zodpovedný za všetky následky z toho vyplývajúce.

Práva prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zverejnenie prezentácie, banneru Objednávateľa, ak ten uviedol nepravdivé údaje, ktoré boli Prevádzkovateľom zistené. Takéto odmietnutie bude podľa možností Objednávateľovi oznámené elektronickou formou najneskôr do 3 dní od zistenia nepravdivosti údajov uvedených Objednávateľom. Súčasne si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo neskoršieho vyradenia prezentácie, banneru Objednávateľa, pokiaľ zistí, že daný subjekt už uvedenú činnosť nevykonáva, prípadne zanikol.

Záverečné ustanovenia
Objednávateľ dáva týmto súhlas na spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie svojich osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tieto Všeobecné podmienky sú platné od 01.05.2014.

Celé podmienky si môžete prečítať: Všeobecné obchodné podmienky - PPC reklama.pdf